Hodnotenie publikácií :: Podpora publikovania

Indexovanie v databáze (Web of Science, Scopus. Karentovanie)

Metriky (Impakt faktor, H-index, kvartily...)

Odporúčané časopisy


Neexistuje úplne spoľahlivý postup pre identifikáciu kvalitných publikácií a vydavateľov, existujú však určité indikátory, ktoré pomôžu zorientovať sa. Je to najmä indexovanie publikácie v databáze, citácie a metriky, ktoré vypovedajú o pozícii časopisu, reputácia vydavateľa vo vedeckom prostredí, príp. vlastná skúsenosť alebo skúsenosť kolegov s kvalitou recenzného procesu.

Súčasný svet vedeckého publikovania je mimoriadne zložitý. Publikácie sú predmetom hodnotenia z hľadiska kvantitatívneho aj kvalitatívneho. Sú nositeľmi kvalitného obsahu a dobrých ideí, sú však aj také, ktorých kvalita je prinajmenej sporná, či vyslovene škodlivá. Pozitívne trendy, ako je napríklad otvorený prístup, sprevádzajú mimoriadne negatívne javy, akým je predátorské publikovanie. Predátorskí vydavatelia publikujú výlučne s cieľom finančného zisku, nezaoberajú sa kvalitou publikovaného obsahu a recenzovanie publikácií je nedostatočné alebo žiadne.

Aj veľkí medzinárodní vydavatelia občas porušia štandardné postupy a vydávajú nekvalitné publikácie. Deje sa tak napríklad ako dôsledok zlučovania spoločností, zmeny vlastníka vydavateľa a pod. Preto sa pri výbere časopisu na publikovanie, ale aj časopisu ako zdroja informácií vyžaduje veľká pozornosť.
Problém kvality sa netýka len časopisov, v praxi sa stretávame s predátorskými konferenciami, či vydavateľmi knižných publikácií s pochybnými praktikami.