Z histórie SlPK

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre (SlPK) datuje svoj vznik do roku 1946, keď bola v Košiciach zriadená knižnica Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva. V roku 1952 prišlo v Košiciach k zrušeniu vysokej školy a následne aj knižnice, zároveň však vznikli dve nové vysoké školy, jedna z nich vo Zvolene a druhá v Nitre. Delimitáciou fondov knižnice v Košiciach vznikli v obidvoch mestách aj nové knižnice.

V Nitre začala knižnica svoju činnosť pod názvom Štátna študijná knižnica s fondom približne 13 000 dokumentov, najskôr ako samostatná vedecká knižnica a od roku 1960 ako súčasť Vysokej školy poľnohospodárskej, dnes Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Od tohto obdobia začala plniť tak funkciu špecializovanej vedeckej knižnice pre oblasť poľnohospodárstva, ako aj vysokoškolskej (akademickej knižnice).

História odborných aktivít knižnice je mimoriadne bohatá. V prvých rokoch svojej existencie sa sústreďovala najmä na vybudovanie kvalitnej zbierky dokumentov a ich spracovanie. V 60. rokoch sa jednou z priorít stali bibliografické činnosti, bibliografické spracovanie slovenskej publikačnej produkcie z oblasti poľnohospodárstva a bibliografická registrácia publikácií zamestnancov vtedajšej vysokej školy. 70. roky priniesli posilnenie funkcií metodického pracoviska a začiatok informačného vzdelávania. Knižnica patrila medzi priekopníkov automatizácie knižnično-informačných činností, s automatizovaným spracovaním literatúry začala už v roku 1973. Ako jedna z prvých na Slovensku už v polovici 90. rokov uviedla do prevádzky online katalóg na webe a online výpožičný systém. Prvý online prístup k plným textom časopisov získala v roku 1999, boli to zdroje vydavateľstva EBSCO Publishing.

Medzi prvými na Slovensku začala aj so sprístupňovaním plných textov publikácií vo svojej bibliografickej databáze a katalógu a budovaním digitálneho archívu (v roku 2004).

Svoj dnešný názov — Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre — získala v roku 1991.

Prvé desaťročie 21. storočia bolo SlPK extrémne náročné, pretože sídlila v budove, kde súbežne s prevádzkou knižnice prebiehala komplexná rekonštrukcia. V roku 2009 bola rekonštrukcia knižničnej časti budovy ukončená. Stalo sa tak aj vďaka tomu, že časť rekonštrukčných prác a vybavenia knižnice sa realizovali s finančným prispením Európskej únie  prostredníctvom projektu „Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie“.

Prehľad názvov a zásadných organizačných zmien*

1946 — vznik Ústrednej knižnice Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva (VŠPLI) v Košiciach,

1951 — odčlenenie knižnice od VŠPLI, vznik samostatnej Ústrednej pôdohospodárskej knižnice v Košiciach,

1952 — delimitácia časti fondov a zariadení do Nitry, vznik Štátnej študijnej knižnice v Nitre,

1954 — zmena názvu na Štátnu vedeckú knižnicu v Nitre, organizačné pričlenenie k Univerzitnej knižnici v Bratislave,

1959 — zmena názvu na Ústrednú pôdohospodársku knižnicu v Nitre, získanie novej funkcie ústrednej knižnice siete poľnohospodárskych knižníc,

1960 — pripojenie k vtedajšej Vysokej škole poľnohospodárskej ako vedecká knižnica s celoslovenskou pôsobnosťou a zároveň ústredná knižnica vysokej školy,

1991 — zmena názvu na Slovenskú poľnohospodársku knižnicu,

1998 — presťahovanie knižnice do priestorov na Štúrovej 51,

2009 — otvorenie zrekonštruovaných priestorov knižnice na Štúrovej 51.

* Zdroj: Petrášová, D. J. (1996) 50 rokov Slovenskej poľnohospodárskej knižnice. In 50 rokov Slovenskej poľnohospodárskej knižnice 1946-1996. Nitra: SlPK, s. 7-16.