EPCA :: Postup evidencie, podklady

Knižnica eviduje publikácie zamestnancov SPU v Nitre a ich ohlasy v Databáze publikácií zamestnancov SPU. Databáza je súčasťou Bibliografickej databázy SlPK, resp. online katalógu SlPK (po vstupe do katalógu treba v záložke „Zdroje“ vybrať voľbu „Bibliografická databáza“, potom v záložke „Rozšírené vyhľadávanie“ vybrať databázu „Publikácie zamestnancov SPU). Pre získanie výstupov z Databázy publikácií zamestnancov SPU v štruktúrovanej podobe podľa kategórií MŠVVaŠ SR sa využíva aplikácia Výstupy EPCA.

Z Databázy publikácií zamestnancov SPU sa odosielajú údaje do Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti. Exporty dát prebiehajú v mesačných intervaloch, vykazovacie obdobie za príslušný kalendárny rok začína spravidla 1. 4. a končí 31. 3. nasledujúceho roku. Pre označenie jednotlivých pracovísk sa používajú unifikované kódy pracovísk.

Evidencia umeleckej činnosti prebieha priamo v Centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.

Pre účely centrálnych registrov sa eviduje publikačná a umelecká činnosť zamestnancov a interných doktorandov SPU v Nitre. Pre interné účely univerzity sa eviduje aj publikačná činnosť externých doktorandov, uchádzačov o habilitácie a inaugurácie na univerzite. Ohlasy na publikačnú činnosť zamestnancov a interných doktorandov SPU v Nitre sa evidujú systematicky. Ako súčasť bibliografického spracovania sa výberovo evidujú aj ohlasy výskumných pracovníkov mimo SPU.

Kontakt:
Ing. PhDr. Dagmar Bugárová, dagmar.bugarova@uniag.sk, +421-37-6415 050