EPCA :: Postup evidencie, podklady

Knižnica eviduje publikácie zamestnancov SPU v Nitre a ich ohlasy v Databáze publikácií zamestnancov SPU. Databáza je súčasťou Bibliografickej databázy SlPK, resp. online katalógu SlPK (po vstupe do katalógu treba v záložke „Zdroje“ vybrať voľbu „Bibliografická databáza“, potom v záložke „Rozšírené vyhľadávanie“ vybrať databázu „Publikácie zamestnancov SPU). Pre získanie výstupov z Databázy publikácií zamestnancov SPU v štruktúrovanej podobe podľa kategórií MŠVVaŠ SR sa využíva aplikácia Výstupy EPCA.

Zároveň so spracovaním publikačných výstupov v Databáze publikácií sa exportujú údaje Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti, resp. Centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti.

1. januára 2021 vstúpila do platnosti novelizovaná vyhláška č. 397/2020 MŠVVaŠ SR o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti, ktorou sa mení kategorizácia EPCA a EUCA, ako aj ohlasov. Po zapracovaní sa táto novela premietne aj do internej smernice SPU.  Prípadné konzultácie k zmenám: Mgr. B. Bellérová, PhD. :: beata.bellerova@uniag.sk

Bližšie informácie o všetkých zmenách týkajúcich sa EPCA/EUCA.

Kontakt:
Ing. Janette Guzmická :: janette.guzmicka@uniag.sk :: +421-37-6415 041 :: Oddelenie bibliografie a evidencie publikačnej činnosti SlPK