EPCA :: Postup evidencie, podklady

Knižnica eviduje publikácie zamestnancov SPU v Nitre a ich ohlasy v Databáze publikácií zamestnancov SPU. Databáza je súčasťou Bibliografickej databázy SlPK, resp. online katalógu SlPK (po vstupe do katalógu treba v záložke „Zdroje“ vybrať voľbu „Bibliografická databáza“, potom v záložke „Rozšírené vyhľadávanie“ vybrať databázu „Publikácie zamestnancov SPU). Pre získanie výstupov z Databázy publikácií zamestnancov SPU v štruktúrovanej podobe podľa kategórií MŠVVaŠ SR sa využíva aplikácia Výstupy EPCA.

Zároveň so spracovaním publikačných výstupov v Databáze publikácií sa exportujú údaje Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti, resp. Centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti.

 


Novinky pre vykazovacie obdobie 2019

 

Vyplývajú zo zákona č. 270/2018 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách ...

Skracuje sa vykazovacie obdobie - bude trvať od 1. 4. 2019 do 31. 1. 2020.

Štátnej dotácii podliehajú aj publikácie externých doktorandov, avšak iba ak majú rok vydania 2019.

Upravujú sa postupy pri zmene kategórie. Podrobnosti sú uvedené v článku.

Pre evidenciu vedeckých monografií (AAA, AAB) je potrebné odovzdať knižnici v elektronickej forme plný text celej publikácie.

Pre evidenciu štúdií v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie (ABA, ABB) a kapitol vo vedeckých monografiách (ABC, ABD) je potrebné odovzdať knižnici v elektronickej forme plný text štúdie alebo kapitoly, titulný list publikácie (líce aj rub), obsah, úvod, predhovor (ak existuje), záver alebo doslov, tiráž, informácie o autoroch a celú použitú literatúru, ak nie je súčasťou kapitoly alebo štúdie.

Pre odovzdávanie textov publikácií kategórie AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ADB platí nasledovné:

  • Odovzdávajú sa vo formáte pdf, vydavateľské verzie, t. j. s finálnou vydavateľskou úpravou.
  • Odovzdávajú sa až po zaevidovaní publikácie v knižnici – spracovateľ pošle autorovi linku na záznam jeho publikácie, autor sa prihlási do knižnično-informačného systému a pridá k záznamu pdf súbor. Pdf súbor bude viditeľný iba pre autora a spracovávateľa.
  • Prihlasovacie údaje do knižnično-informačného systému poskytne knižnica.
  • Ak autor nemá k dispozícii finálnu online verziu, ale iba tlačenú, môže požiadať knižnicu o digitalizáciu tlačenej predlohy.
  • Ak autor neodovzdá príslušné plné texty, nebude môcť byť v CREPČ2 publikácia zaevidovaná v požadovanej kategórii.

Z dôvodu zavedenia povinnosti odovzdávať v elektronickej forme plné texty publikácií vo vyššie uvedených kategóriách, stačí k sprievodnému listu takýchto publikácií pripojiť iba titulný list publikácie (líce aj rub), tiráž a obsah.

 

Kontakt:
Ing. Janette Guzmická :: janette.guzmicka@uniag.sk :: +421-37-6415 041 :: Oddelenie bibliografie a evidencie publikačnej činnosti SlPK