Podklady pre evidenciu umeleckej činnosti :: EUCA

Údaje o umeleckej činnosti a ohlasy na ňu sa evidujú priamo v Centrálnom registri umeleckej činnosti. Vkladanie údajov zabezpečuje knižnica výlučne v súčinnosti s autorom. Vzhľadom na rôznorodosť foriem umeleckej činnosti sa o forme a spracovaní podkladov dohodne autor so spracovateľským pracoviskom.

Spracovateľským pracoviskom umeleckej činnosti je Oddelenie bibliografie a evidenciepublikačnej činnosti SlPK, Štúrova 51, (1. poschodie), slpk-epca@uniag.sk, klapky 5041.

V súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 456/2012 je predmetom evidencie umeleckej činnosti umelecké dielo, umelecký výkon alebo prezentácia, ak boli dostupné pre verejnosť (najmä výstava, koncert, predstavenie) a sú dokumentované v listinnej podobe alebo elektronickej forme (najmä pozvánkou, oznamom, plagátom, digitálnym záznamom alebo inou verejne dostupnou formou); ak ide o umelecké dielo zverejnené na výstave, festivale alebo podobnom podujatí, neeviduje sa ako umelecké dielo, ale ako podujatie.

Zaevidovať možno iba také umelecké diela alebo výkony, pri ktorých autor dokumentuje ich zverejnenie pozvánkou, plagátom, programom, katalógom alebo inou jednoznačne identifikujúcou formou.

Kódy a názvy jednotlivých kategórií umeleckej činnosti