EPCA :: Výstupy databáza SlPK

Aplikácia EPCA výstupy umožňuje tvorbu prehľadov publikačnej činnosti a ohlasov z Databázy publikácií zamestnancov SPU v Nitre v štruktúrovanej podobe podľa kategórií MŠVVaŠ SR. V databáze sú spracované:

  • publikácie od roku 1993, - od roku 2005 majú publikácie priradené kategórie podľa vyhlášky (predtým smernice) MŠVVaŠ,
  • ohlasy v publikáciách neevidované v databázach Web of Science a Scopus (aj autorov mimo SPU v Nitre),
  • ohlasy v databázach Web of Science a Scopus, tieto však nemusia byť kompletné.

K dispozícii sú rôzne typy výstupov: personálne bibliografie, bibliografie pracoviska, bez ohlasov, s ohlasmi, s uvedením percentuálnych podielov autorov, s doplnenými údajmi o impakt faktoroch a idexovaní a pod. Súčasťou výstupov môžu byť aj sumárne tabuľky s počtom publikácií a ohlasov v jednotlivých kategóriách. Výsledný dokument je vo formáte RTF.

Práca s aplikáciou, vzhľadom na rôznorodosť výstupov, nie je výlučne intuitívna, pred jej použitím odporúčame pozrieť stručné návody:

  • Pomoc pre spracovanie výstupu Publikačná činnosť jednotlivca (príloha)
  • Pomoc pre spracovanie výstupu Publikačná činnosť pracoviska (príloha)
  • Pomoc pre spracovanie výstupu Publikačná činnosť s údajmi o impakt faktoroch časopisov a indexovanosti v databázach (príloha)
  • Pomoc pre spracovanie výstupu Ohlasy (citácie) (príloha)

Poradenstvo pre prácu s aplikáciou poskytuje:

Bibliograficko-informačné oddelenie SlPK, slpk-epca@uniag.sk, klapka 5050