Podklady pre evidenciu publikačnej činnosti

Formulár Evidencia publikačnej činnosti. Vyžaduje sa prihlásenie v Microsoft 365 (Office 365). Používatelia, ktorí majú zapamätané prihlasovacie údaje môžu mať problémy s prihlásením do systému. Je potrebné vymazať cookies!

Na základe Uznesenia 15/2023/KR eviduje knižnica len publikácie nahlásené cez online formulár.

Do formulára možno priložiť požadovanú dokumentáciu (podklady) v zmysle Prílohy č. 3 Vyhlášky č. 397/2020 Z. z. - Podrobnosti o dokumentácii predkladanej autorom k výstupu publikačnej činnosti a k ohlasu na výstup publikačnej činnosti.

Ak autor nemá dokumentáciu v elektronickej forme, môže po vyplnení formulára odoslať tlačené kópie, alebo originál publikácie do knižnice, pracovisko: Oddelenie bibliografie a evidencie publikačnej činnosti.

Požadované podklady pre zaevidovanie publikácie:

Publikácia ako celok (monografia, kniha, učebnica...), predkladá sa najmä

a) titulný list publikácie,
b) tiráž,
c) obsah,
d) úvod, predslov, záver a doslov, ak sú vo výstupe publikačnej činnosti,
e) úplný zoznam použitej literatúry, ak je zoznam použitej literatúry uvedený podľa kapitol,
predkladá sa použitá literatúra z prvých troch kapitol,
f) časť o autoroch,
g) informácia o recenznom konaní, ak sa uskutočnilo alebo informácia, že výstup publikačnej činnosti je vydaný vo vybranom vydavateľstve.

Pre publikácie V1 (typ dokumentu monografia, editovaná kniha) sa vyžaduje plný text publikácie - elektronická verzia – pdf po vydavateľskej úprave. Odovzdanie plného textu nahrádza podklady uvedené vyššie. Bez odovzdania plného textu nebude možná jeho formálna verifikácia zo strany CREPČ a nebude predmetom štátnej dotácie.

Časť z celku (kapitola, príspevok, článok ...), predkladá sa najmä

a) titulný list celku,
b) tiráž celku,
c) obsah celku,
d) úvod, predslov, záver a doslov, ak sú v celku,
e) prvá a posledná strana výstupu publikačnej činnosti,
f) zoznam použitej literatúry,
g) časť o autoroch,
h) informácia o recenznom konaní, ak sa uskutočnilo alebo informácia, že výstup publikačnej
činnosti je vydaný vo vybranom vydavateľstve.
i) doklad o pozvaní pri príspevku z konferencie.

Pre publikácie V2  a V3 (typ dokumentu kapitola, príspevok a článok) sa vyžaduje aj plný text. Odovzdanie plného textu zborníka nahrádza jednotlivé podklady.


Dokument práva duševného vlastníctva (patent, úžitkový vzor, dizajn...), predkladá sa zverejnený dokument (patentová prihláška, patentová listina, prihláška úžitkového vzoru, osvedčenie o zápise úžitkového vzoru, osvedčenie o zápise dizajnu, osvedčenie o zápise topografie polovodičových výrobkov, osvedčenie o zápise označenia výrobku, osvedčenie o zápise zemepisného označenia výrobku, šľachtiteľské osvedčenie).

Pretože sa eviduje osobitne prihláška (napr. prihláška úžitkového vzoru, patentová prihláška) aj dokument samotný (úžitkový vzor, resp. patent), treba odovzdať na evidovanie do knižnice obidva dokumenty.

Kontakty:

  • Ing. Janette Guzmická, janette.guzmicka@uniag.sk, +421-37-6415 050
  • Ing. Ingrid Jirásková, ingrid.jiraskova@uniag.sk, +421-37-6415 050
  • Ing. Alžbeta Poláčková, alzbeta.polackova@uniag.sk, +421-37-6415 050