Podklady pre evidenciu publikačnej činnosti

Zamestnanci (autori) poskytujú knižnici podklady pre evidenciu publikácií priamo, alebo prostredníctvom povereného pracovníka katedry alebo fakulty. Knižnica môže zaevidovať publikáciu / ohlas aj bez podkladov od autora, ak získa informáciu o nej v rámci vlastných informačných prieskumov. Ak autor v databáze publikačnej činnosti zistí, že jeho publikácia / ohlas je už evidovaná, je jeho povinnosťou preveriť správnosť zaradenia do kategórie a v prípade nesúhlasu so zaradením kontaktovať knižnicu.

Spracovateľským pracoviskom publikačnej činnosti je Oddelenie bibliografie a evidencie publikačnej činnosti, Štúrova 51, (1. poschodie), slpk-epca@uniag.sk, klapka 5041.

Odporúčania

Vyžadujú sa nasledovné podklady pre zaevidovanie publikácie:

Monografie, knihy:

 • titulný list publikácie (líce aj rub),
 • tiráž,
 • obsah,
 • dokumentácia o recenznom konaní vo vedeckej monografii vydanej v zahraničnom vydavateľstve, ak nie je uvedený recenzent,
 • elektronická verzia monografie – pdf po vydavateľskej úprave.

Kapitoly, štúdie:

 • titulný list publikácie (líce aj rub),
 • tiráž,
 • obsah,
 • úvod, predslov, záver a doslov, ak sú v dokumente, - kópie aspoň prvej a poslednej strany kapitoly, štúdie,
 • úplný zoznam použitej literatúry ku kapitole, štúdii alebo celej publikácii,
 • dokumentáciu o recenznom konaní, ak nie sú uvedení recenzenti vo vedeckej monografii, časopise a zborníku, ktoré boli vydané v zahraničnom vydavateľstve (neakceptuje sa pri domácom vydavateľstve),
 • elektronická verzia (pdf) kapitoly, štúdie po vydavateľskej úprave (ak je k dispozícii celá publikácia, možno dodať ako celok),
 • úvod, predslov, záver a doslov, ak sú v dokumente (buď spolu s elektronickou verziou kapitoly, alebo vytlačené),
 • úplný zoznam použitej literatúry ku kapitole, štúdii alebo celej publikácii (buď spolu s elektronickou verziou kapitoly, alebo vytlačené).

Články v časopisoch a zborníkoch:

 • titulná strana zdrojového dokumentu,
 • obsah časopisu alebo zborníka,
 • tiráž,
 • text článku, príspevku, štúdie, alebo state,
 • dokumentácia o recenznom konaní, ak nie sú uvedení recenzenti vo vedeckom zborníku, vydanom v zahraničnom vydavateľstve.

Zborníky:

 • titulná strana zdrojového dokumentu,
 • obsah,
 • tiráž,
 • text príspevku,
 • relevantné podklady o pozvaní, ak ide o pozvaný príspevok,
 • dokumentácia o recenznom konaní, ak nie sú uvedení recenzenti v zborníku z vedeckej zahraničnej konferencie, vydanom v zahraničnom vydavateľstve