Odovzdávanie podkladov publikačnej činnosti online

Pre odovzdávanie podkladov na evidenciu publikačnej činnosti online je k dispozícii webová aplikácia, dostupná na základe používateľského mena (korporátna e-mailová adresa) a hesla. Ak je zamestnanec / doktorand univerzity registrovaným čitateľom knižnice, môže použiť svoje prihlasovacie údaje do výpožičného systému. Ak nie je čitateľom, požiada o registráciu administrátora (slpk-epcadmin@uniag.sk). Prihlasovacie údaje sa zasielajú iba na oficiálny korporátny e-mail uvedený v UIS (uniag.sk).

Elektronická forma odovzdávania podkladov pozostáva z vyplnenia formulára vo webovej aplikácii a pripojenia digitálnej kópie príslušných častí dokumentu.

Pomoc pre prácu s aplikáciou EPCA online

Monografie, knihy:

  • titulný list publikácie (líce aj rub),
  • tiráž,
  • obsah,
  • úvod, predslov, záver a doslov, ak sú v dokumente,
  • úplný zoznam použitej literatúry; ak je zoznam použitej literatúry uvedený podľa kapitol, predkladá autor kópie z prvých troch kapitol,
  • dokumentácia o recenznom konaní, ak nie sú uvedení recenzenti vo vedeckej monografii, vydanej v zahraničnom vydavateľstve (neakceptuje sa pri domácom vydavateľstve),
  • elektronická verzia monografie – pdf po vydavateľskej úprave.

Kapitoly, štúdie:

  • titulný list publikácie (líce aj rub),
  • tiráž,
  • obsah,
  • úvod, predslov, záver a doslov, ak sú v dokumente, - kópie aspoň prvej a poslednej strany kapitoly, štúdie,
  • úplný zoznam použitej literatúry ku kapitole, štúdii alebo celej publikácii,
  • dokumentáciu o recenznom konaní, ak nie sú uvedení recenzenti vo vedeckej monografii, časopise a zborníku, ktoré boli vydané v zahraničnom vydavateľstve (neakceptuje sa pri domácom vydavateľstve),
  • elektronická verzia kapitoly, štúdie pdf po vydavateľskej úprave (ak je k dispozícii celá publikácie, možno dodať ako celok),
  • úvod, predslov, záver a doslov, ak sú v dokumente (buď spolu s elektronickou verziou kapitoly, alebo vytlačené),
  • úplný zoznam použitej literatúry ku kapitole, štúdii alebo celej publikácii (buď spolu s elektronickou verziou kapitoly, alebo vytlačené).

Články v časopisoch a zborníkoch:

  • titulná strana zdrojového dokumentu,
  • obsah časopisu alebo zborníka,
  • tiráž,
  • text článku, príspevku, štúdie, alebo state,
  • dokumentácia o recenznom konaní, ak nie sú uvedení recenzenti vo vedeckom zborníku, vydanom v zahraničnom vydavateľstve.

Zborníky:

  • titulná strana zdrojového dokumentu,
  • obsah,
  • tiráž,
  • text príspevku,
  • relevantné podklady o pozvaní, ak ide o pozvaný príspevok,
  • dokumentácia o recenznom konaní, ak nie sú uvedení recenzenti v zborníku z vedeckej zahraničnej konferencie, vydanom v zahraničnom vydavateľstve

Kontakt:
Ing. Janette Guzmická :: janette.guzmicka@uniag.sk :: kl. 5041