Scopus

Scopus je multiodborová bibliografická a scientometrická databáza, ktorej producentom je významný medzinárodný vydavateľ Elsevier. Tematicky sa zameriava nielen na prírodné, technické, spoločenské a humanitné vedy, ale aj oblasť umenia.

Databáza slúži najmä ako zdroj informácií o vedeckej publikačnej produkcii na celosvetovej úrovni. Je významným zdrojom informácií o publikáciách autorov a ich ohlasoch.

Údaje v databáze sa používajú aj pre hodnotiace účely (napr. hodnotenie kvality časopisov). Prehľad publikácií a ohlasov možno získať na úrovni autora (Author Search), inštitúcie (Affiliation Search), krajíny a pod.

Databáza je dostupná iba v rámci počítačovej siete SPU, resp. SlPK, príp. cez službu vzdialeného prístupu TuKAN.

Kontakt:
Ing. Janette Guzmická, janette.guzmicka@uniag.sk, +421-37-6415 050