Agenda DOI na SPU v Nitre

DOI - Digital Object Identifier

 • Čo je DOI :: Poplatky :: Ako DOI funguje :: Čomu sa prideľuje
 • Forma zápisu DOI :: Citovanie a odkazovanie prostredníctvom DOI
 • Koordinácia DOI na SPU v Nitre :: Prideľovanie DOI/žiadosť :: Kontakty
 • Povinnosti člena CrossRef :: Doplnkové služby

Čo je DOI

DOI je unikátny a trvalý identifikátor digitálneho objektu dostupného prostredníctvom virtuálnej (digitálnej) siete, identifikátor, ktorý jednoznačne identifikuje digitálny objekt v globálnej sieti internetu. Je štandardom ISO.

Identifikátor DOI je trvalý napriek všetkým zmenám, ktoré sa s objektom dejú (okrem situácie, kedy je objekt fyzicky vymazaný z úložiska/servera). Prideľuje sa na základe členstva v rámci siete z registračných agentúr pôsobiacich v rôznych aplikačných oblastiach. Pre akademické prostredie a oblasť vedeckej literatúry túto funkciu plní medzinárodná registračná agentúra CrossRef. Celý systém zastrešuje medzinárodná asociácia International DOI Foundation.

Poplatky

Každý člen CrossRef platí ročný členský poplatok, ktorý sa vypočítava na základe ročného obratu. Okrem tohto poplatku sa za každý aktuálne publikovaný objekt (maximálne dva roky dozadu) s prideleným DOI platí poplatok vo výške 1 USD. Možno prideliť DOI aj starším publikáciám (napríklad aj digitalizovaným), v tomto prípade je poplatok 0,15 USD.

Cenník: http://www.crossref.org/02publishers/ 20pub_fees.html

Ako DOI funguje

Vlastník digitálneho objektu (resp. vydavateľ) pridelí DOI príslušnému digitálnemu objektu a vloží do databázy registračnej agentúry CrossRef metadáta o digitálnom objekte, ktoré okrem iných údajov obsahujú aj URL objektu s aktuálnym umiestnením tohto objektu v sieti. Keď je digitálny objekt presunutý na inú lokalitu (adresný priestor), je vlastník povinný aktualizovať URL digitálneho objektu v databáze registračnej agentúry. Člen DOI tým zodpovedá za zabezpečenie perzistencie DOI identifikátora.

Čomu sa prideľuje

DOI sa prideľuje iba tým objektom (publikáciám), ktorých plné texty sú online dostupné v digitálnej forme (majú svoje vlastné, unikátne URL – napr. http://...) v internete. Každý dokument musí mať tzv. response page. Stránka s odpoveďou (response page), ktorá sa používateľovi zobrazí po zadaní DOI musí obsahovať minimálne úplnú bibliografickú citáciu, resp. úplné bibliografické údaje (vrátane DOI). Ďalej musí byť zobrazený mechanizmus, ako sa používateľ dostane k plnému textu. Väčšina členov združenia CrossRef zobrazuje stránku s abstraktom a umožňuje automaticky získať prístup k plnému textu.
Čo má obsahovať response page: http://www.crossref.org/02publishers/doi_display_guidelines.html

Najčastejšie typy digitálnych objektov, ktorým možno prideliť DOI:

 • časopis,
 • kniha,
 • článok v časopise,
 • kapitola v knihe,
 • tabuľka,
 • obrázok.

Bližšie informácie: http://www.crossref.org/02publishers/59pub_rules.html


Forma zápisu DOI

Identifikátor DOI sa skladá z dvoch častí – prefixu a sufixu v tvare DOI 10.XXXX/XXXXXXXXXX:

 • prefix je číslo, ktoré jednoznačne identifikuje vlastníka digitálneho objektu (inštitúciu, vydavateľa) v tvare 10.XXXX,
 • sufix je ľubovoľný alfanumerický reťazec znakov, ktorý jednoznačne identifikuje digitálny objekt v rámci inštitúcie (vlastníka) v zmysle interných pravidiel vlastníka. Zaručené musí bezpodmienečne byť to, že jeden objekt nedostane dva identifikátory, alebo že jeden identifikátor bude pridelený dvom objektom.

Kým v predchádzajúcom období odporúčala Crossref uvádzať DOI identifikátory v natívnom tvare (doi 10.XXXX/abc), aktuálne odporúčanie je zobrazovať DOI už v tvare priamo klikateľného permanentného URL (http://dx.doi.org/10.XXXX/abc).

Citovanie a odkazovanie prostredníctvom DOI

Odporúča sa DOI používať ako identifikátor online dokumentov/objektov namiesto URL v prípade, že dokument tento identifikátor mal pridelený. Forma základného zápisu vychádza z odporúčaní CrossRef, konkrétny spôsob použitia je určovaný konkrétnym, použitým, citačným štýlom (ISO 690, APA, MLA, ACS...).

Základný zápis pri odkazovaní na použitý zdroj je vo forme permanentného odkazu -- Priklad:

http://dx.doi.org/10.15414/afz.2016.19.01-25-29


Koordinácia DOI na SPU v Nitre

Zmluvu o prístupe k systému DOI podpisuje štatutárny reprezentant vydavateľa – rektor SPU v Nitre, ktorý deleguje výkon agendy na koordinátora. Koordinátorom a reprezentantom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v systéme Crossref je Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre. Tá zabezpečuje exporty metadát (v prípade že publikačný systém umožňuje exporty v XML) alebo zápis metadát (manuálny zápis cez formulár) do systému DOI na základe prideleného administrátorského konta a aktualizáciu údajov v prípade zmeny (informácia o zmene musí byť korporátnym autorom/autorom//fakultou oficiálne oznámená kompetentnému pracovníkovi knižnice, ktorý zabezpečuje agendu DOI).

Na SPU sú čísla DOI prideľované tak periodickým (4 tituly), ako aj neperiodickým publikáciám (výberovo).

Neperiodické publikácie
Neperiodické publikácie, ktorým sa prideľuje DOI (monografie, učebnice/učebné texty/zborníky) sa nachádzajú v digitálnej knižnici SlPK.

Zoznam časopisov
Acta fytotechnica et zootechnica (Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre)
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences (Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre)
Mathematics in Education, Applications and Research :: MERAA (Fakulta ekonomiky a manažmnetu SPU v Nitre)
Review of Agricultural and Applied Economy (Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre)

Časopisy majú vlastné prezentačné prostredia.

Konvencia tvaru DOI na SPU v Nitre

Prefix SPU v Nitre je 10.15414.

Na základe dohody zainteresovaných strán, ktoré vstúpili v rámci univerzity do systému DOI sa pre zápis pri článkoch z časopisov budú používať skratky názvu časopisu, rok, ročník, číslo, strany.
Príklad konkrétneho identifikátora prideleného článku: 10.15414/afz.2014.16.01.01-12
Plný zápis pre identifikáciu dokumentu: http://dx.doi.org/10.15414/afz.2014.16.01.01-12
Ďalšie podmienky a bližšie informácie budú riešené individuálnymi konzultáciami.

Prideľovanie DOI/žiadosť

Identifikátor sa prideľuje na základe konzultácie s koordinačným pracoviskom. Súčasťou procesu je vyjadrenie súhlasu s podmienkami CrossRef a akceptácia zodpovednosti.

DOI sa prideľuje zásadne publikáciám/dokumentom, ktoré prešli edičným/recenzným procesom a majú pridelený ďalší zo štandardných identifikátorov publikácie/vydavateľa, t. j. ISSN v prípade periodických publikácií a ISBN v prípade knižných/neperiodických publikácií.

Formálne sa o pridelenie DOI žiada prostredníctvom žiadosti, ktorá je po vyplnení doručená koordinátorovi (SlPK).

Kontakty

Koordinácia a administrácia DOI: Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre, PhDr. Ľubica Jedličková, PhD. -- tel. +421-37-641 5046, e-mail: lubica.jedlickova@uniag.sk alebo doi@uniag.sk

Finančná agenda (poplatky, faktúry): Vydavateľstvo SPU v Nitre, Ing. Ľubica Ďuďáková -- e-mail: lubica.dudakova@uniag.sk


Povinnosti člena CrossRef

Každá členská organizácia CrossRef musí dodržiavať určené pravidlá a plniť povinnosti vyplývajúce z pristúpenia k organizácii:

 • inbound linking: prideliť DOI svojim objektom (napríklad článkom časopisu), pridelené DOI uviesť vo všetkých prezentačných formách (tlačená, online) na titulnej stránke článke a poprípade v hlavičke/päte každej strany; vložiť metadáta článku v požadovanom formáte do databázy CrossRef,
 • outbound linking: pre každú položku v zozname referencií daného článku vyhľadať v databáze CrossRef či existuje jej špecifické DOI a v prípade jeho existencie tento údaj uviesť ako súčasť referencie zdroja,
 • okamžite a bezpodmienečne riešiť prípadné duplicity,
 • priebežne aktualizovať metadáta článkov v databáze CrossRef, najmä URL (pri premiestnení objektu okamžite opraviť údaj v databáze) – zabezpečenie perzistencie DOI,
 • viesť internú agendu pridelených DOI identifikátorov s definovanými kompetenciami v rámci inštitúcie (vlastníka DOI).

Vytvorenie systému na prideľovanie DOI a inbound/outbound linking v rámci konkrétneho redakčného a publikačného workflow je internou záležitosťou každej inštitúcie (vlastníka DOI).

DOI a príslušné metadáta je do systému CrossRef treba zadať čo najskôr po online publikovaní obsahu (odporúča sa do 24 hodín).

Doplnkové služby

Okrem zabezpečenia základných procesov a základných operácií spojených s pridelením DOI zmluvnému partnerovi ponúka CrossRef aj ďalšie služby, ktoré sú buď bezplatné, alebo platené. Patria sem napríklad:

 • Cited-by-Linking: umožňuje pri článkoch z časopisov zobrazovanie aktuálnej informácie o tom, kto článok citoval (v rámci outbound linking CrossRef)
 • CrossCheck: umožňuje v rámci systému CrossRef vyhľadávanie/kontrolu plagiátov