Centrálny register evidencie publikačnej / umeleckej činnosti

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) a Centrálny register evidencie umeleckej činnosti CREUČ sú informačné systémy verejnej správy, ich správcom je MŠVVaŠ SR. V CREPČ sa zaznamenávajú údaje o publikovaných prácach, v CREUČ údaje o umeleckých dielach, umeleckých výkonoch zamestnancov vysokých škôl a študentov študijných programov tretieho stupňa v dennej forme štúdia a publikované ohlasy na tieto práce.

Registre slúžia najmä na zabezpečenie štatistického zisťovania, rozpočtové účely a prezentáciu výskumnej, vývojovej a odbornej a umeleckej aktivity vysokých škôl. Zaznamenávajú sa v nich údaje, ktoré jednoznačne identifikujú autorov, najmä meno, priezvisko a rok narodenia, publikované dokumenty zaradené v kategóriách evidencie a ohlasy na publikované dokumenty, vytvorené umelecké diela, umelecké výkony v kategóriách evidencie a ohlasy na umelecké diela a výkony.

Údaje za SPU v Nitre do CREPČ odosiela SlPK ako export z Databázy publikácií zamestnancov SPU v mesačných intervaloch. Finálny export údajov za konkrétny kalendárny rok sa realizuje spravidla do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roku. V databáze CREPČ sú obsiahnuté najmä kategórie publikácií, ktoré zohľadňuje MŠVVaŠ SR pri delení rozpočtu, údaje o ďalších kategóriách môžu byť neúplné.