Píšem záverečnú prácu. Citujem správne?

Záverečné práce predstavujú špecifický typ autorského diela. Ich spracovanie a obhajoba sú podmienkou zvládnutia všetkých podmienok štúdia. Citovanie a odkazovanie v záverečných prácach má tiež svoje špecifiká. Formálny rámec síce určuje norma STN ISO 690, ale konkrétnu formu zápisu určuje Metodické usmernenie MŠVVaŠ SR č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní.

Prinášame teda odporúčania, ako má byť, v zmysle vyššie uvedeného metodického usmernenia, spracované citovanie a odkazovanie na použitú literatúru, v podmienkach Slovenskej poľnohospodárksej univerzity v Nitre.

Citovanie v záverečných prácach :: Odporúčanie pre študentov SPU v Nitre

Formát pre tlač (PDF) alebo Zjednodušený grafický manuál (HTML galéria)