Citovanie a vytváranie odkazov

Citačné štýly

Systémy citovania

Norma STN ISO 690: 2022 – stručný prehľad

Ako citovať – návody pre študentov SPU v Nitre


Korektná práca s informačnými zdrojmi patrí medzi základné princípy publikačnej etiky.

Odkaz (bibliografický odkaz, angl. reference) je údaj opisujúci informačný zdroj alebo jeho časť tak, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať, lokalizovať a príp. aj  získať.

Citácia (angl. citation) je uvedenie odkazu na informačný zdroj v texte publikácie, resp. v inom informačnom zdroji.

Citácie a bibliografické odkazy navzájom bezprostredne súvisia. Spôsob citovania určuje formu vytvárania odkazov.

Informácie o STN ISO 690: 2022 a návody Ako citovať boli aktualizované v septembri 2023 na základe interpretácie normy, ktorú pripravila pracovná skupina Slovenskej asociácie knižníc pod vedením Doc. Lucie Lichnerovej z Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave.

V prípade záujmu o konzultáciu k problematike citovania ponúkame možnosť online konzultácie v prostredí MS Teams (kontakt: lubica.jamborova@uniag.sk)

 

 

Dátum poslednej úpravy: 2023-09-28