Citačné štýly

Citačný štýl je súbor pravidiel citovania informačných zdrojov a vytvárania odkazov na ne, vrátane povinných údajov, ich poradia a formátovania. Rôzne vedné disciplíny si vytvárali vlastné prístupy k citovaniu a vytváraniu odkazov, v dôsledku čoho vznikli rôzne citačné štýly.

Výber citačného štýlu závisí od typu publikácie, vednej oblasti a najmä požiadaviek jej vydavateľa.

Medzi najznámejšie/najčastejšie používané citačné štýly, okrem ISO 690, vo svete patria:

APA štýl (American Psychological Association) je štýl pôvodne zameraný na humanitné a spoločenské vedy, aktuálne pokrýva najmä oblasti  humanitných,  sociálnych a behaviorálnych vied, zdravotníctva a prírodných vied. Ako unifikujúci štýl definuje formátovanie textov vedeckých/odborných publikácií z viacerých hľadísk, jedným z nich je aj spôsob citovania a odkazovania použitých informačných zdrojov. Pri citovaní aplikuje systém mena a dátumu. Pri spracovaní odkazov (referencií) používa vlastné skupiny povinných údajov a spôsob ich zápisu.

MLA štýl (Modern Language Association) je štýl pôvodne orientovaný na oblasť humanitných vied, aktuálne odporúčaný v širšom zábere.  Ako unifikujúci štýl definuje formátovanie textov vedeckých/odborných publikácií z viacerých hľadísk, jedno z nich je aj spôsob citovania a odkazovania použitých informačných zdrojov.  Pri citáciách aplikuje systém mena a dátumu – iba meno, resp. názov zdroja (a strany, resp. iba strany). Pri spracovaní odkazov (referencií) používa vlastnú kolekciu povinných údajov a spôsob zápisu týchto údajov.

Chicago štýl (Chicago Manual of Style, CMS style) sa často uvádza ako štýl, ktorý pokrýva potreby širokého spektra vedných oblastí. Pri citovaní používa buď  systém mena a dátumu alebo systém priebežných poznámok pod čiarou, ktoré môžu byť v skrátenej alebo úplnej forme. V jednom dokumente však musí byť systém uplatnený konzistentne. Pri spracovaní odkazov (referencií) používa vlastnú kolekciu povinných údajov a konvenciu  zápisu týchto údajov.

IEEE štýl (IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers) je štýl zameraný na technické vedy a výpočtovú techniku. Pri citáciách aplikuje číselný systém, pričom sa odporúča priebežné číslovanie (ako pri odkazoch pod čiarou).  a podľa toho sú radené zdroje v referenciách. Pri spracovaní odkazov (referencií) používa vlastnú kolekciu povinných údajov a spôsob zápisu týchto údajov.