Čiastkové knižnice

SlPK má časť svojho fondu dislokovanú v čiastkových knižniciach zriadených na katedrách a pracoviskách SPU.

Dokumenty

Zriadenie a prevádzka čiastkových knižníc na pracoviskách SPU v Nitre (Interné usmernenie) Formát DOC   |   Formát PDF

Poverenie zamestnanca vedením ČK (formulár)    Formát DOC   |   Formát PDF

Prehľad o fonde čiastkovej knižnice poskytuje online katalóg SlPK, odporúčame postupovať podľa krátkeho návodu (PDF).

Webové nástroje

Evidencia výpožičiek   |   Manuál (PDF)
Spracovanie dokumentov   |   Manuál (PDF)

Kontakty

Zodpovedný pracovník: Mgr. Slavomíra Jakubcová, slavomira.jakubcova@uniag.sk, +421-37-641 5049

Poverený pracovník: Dagmar Mičanová, dagmar.micanova@uniag.sk, tel. +421-37-641 5049

Kontakt e-mail: slpk-ck@uniag.sk
Nákup kníh: Ing. Katarína Šimončíková, katarina.simoncikova@uniag.sk, +421-37-641 5033
Objednávky časopisov: Adriana Pagačovičová, adriana.pagacovicova@uniag.sk, +421-37-652 3337, 641 5036